Genoptræningsforløb kan foregå som holdtræning, individuel træning eller begge dele. For at du skal få effekt af forløbet, er det nødvendigt at du medvirker aktivt og herunder også følger anvisningerne om selvtræning ugens øvrige dage.
Undervejs i forløbet kan mål og plan justeres - om nødvendigt.

 

foto fra genoptræningscenter

Genoptræning foregår primært på Genoptræningscentret – men hvis det vurderes nødvendigt og relevant kan det også foregå i eget hjem. Hvis du undtagelsesvis er forhindret i at møde op, bedes du melde afbud hurtigst muligt. Du kan læse om de forskellige typer af forløb nedenfor.

 • Genoptræning efter hospitalsophold

  Hvis du har været indlagt eller behandlet for en skade eller sygdom på hospitalet, vurderer hospitalsafdelingen, om du har behov for et genoptræningsforløb og sender derefter en genoptræningsplan til videre træning i kommunen.
  Forløb af denne type har ventetidsgaranti og vi vil kontakte dig indenfor 4 dage og tilbyde dig en tid, der ligger inden for maksimalt 7 dage efter modtagelse af din genoptræningsplan.
  Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, har du mulighed for gratis transport.

  (Sundhedslovens §140)

 • Genoptræning efter sygdom eller funktionstab uden hospitalsophold

  Hvis du har været ude for et funktionstab, for eksempel efter et sygdomsforløb, der ikke har krævet hospitalsindlæggelse, kan du henvises til et genoptræningsforløb efter Serviceloven.
  Vi anbefaler, at henvendelsen sker via egen læge, således at vi kan sikre, at fysio- eller ergoterapeuten har alle de nødvendige helbredsoplysninger.
  Efter forundersøgelsen vurderer fysio- eller ergoterapeuten, om du skal tilbydes et genoptræningsforløb.
  Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, har du mulighed for transport mod egenbetaling.

  (Servicelovens § 86.1)

 • Vederlagsfri fysioterapi ved kronisk sygdom

  Hvis du har en kronisk sygdom, der berettiger til ordningen om vederlagsfri fysioterapi, har du mulighed for at vælge en privatpraktiserende fysioterapeut med ydernummer eller Furesø Kommunes Genoptræningscenter.
  Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker via egen læge og skal fornyes en gang årligt.
  Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til Genoptræningscentret, har du mulighed for transport mod egenbetaling.

  (Sundhedslovens § 140a)

 • Forløbsprogammer til særlige diagnosegrupper

  Hvis du har en af følgende kroniske lidelser har du mulighed for at blive henvist til et holdforløb, der indeholder både tværfaglig undervisning og træning:
  - Kronisk obstruktiv Lungelidelse (KOL)
  - Type 2 diabetes
  - Hjerte/karsygdomme
  - Kræft
  - Lænde- eller ryglidelse
  Du kan blive henvist til forløbet enten fra hospitalet eller via egen læge.
  Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, har du mulighed for transport mod egenbetaling.

  (Sundhedslovens § 119) 

 • Hverdags-rehabilitering

  Hvis du har søgt om hjemmehjælp eller hjælpemidler via Center for Sundhed og seniorlivs Visitation, kan du ud over en evt. bevilling af hjælp eller hjælpemiddel, tilbydes et individuelt rehabiliteringsforløb, der har det formål, at du igen bliver helt eller delvist selvhjulpen. Rehabiliteringsforløbet foregår i dit eget hjem og leveres af ergo- eller fysioterapeut fra Genoptræningscentret. Selve forløbet bevilges af Visitationen.

  (Servicelovens § 83a)

 • Vedligeholdende træning

  Hvis du har brug for vedligeholdende træning, kan du visiteres til et tidsafgrænset forløb. Træningen foregår på Aktivitetscenter Skovgården i Værløse og varetages af social- og sundhedsfagligt personale, som er under vejledning af fysioterapeuter.
  Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til den vedligeholdende træning, har du mulighed for transport mod egenbetaling.

  (Servicelovens § 86.2)

Del: